Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy


1.    Generellt


Denna policy om behandling av personuppgifter (personuppgiftspolicy) beskriver hur HWIN AB inhämtar och behandlar information om dig. Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi inhämtar via våra webbplats, www.granath.com. HWIN AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar gällande personuppgifter hos HWIN AB ska ske via den kontaktinformation som anges under punkt 6.


Cookies


Du söka anonymt på vår webbplats, www.granath.com. Vi använder inte cookies.


När du registrerar dig som kund ber vi dig att uppge vissa personuppgifter. För att kunna köpa en vara måste du som minimum informera om namn, adress, e-post och telefonnummer. Dina personuppgifter inhämtas, registreras, lagras och används uteslutande med avseende på att göra det möjligt för dig att köpa varor hos granath.com samt att följa våra redovisningsskyldigheter eller förpliktelser enligt konsumentlagstiftningen. Därutöver används dina personuppgifter, om du aktivt har godkänt detta, för att informera dig om nyheter och erbjudanden. Vi använder dessutom dina personuppgifter för att kunna leverera dina varor. Vi delar relevanta personuppgifter med de transportföretag vi samarbetar med. Transportföretagen använder endast dina uppgifter för att fullgöra de avtal du har ingått med dem och oss. Granath.com använder manga transportföretag som transportpartner: Transportföretagen har förpliktigat sig att upprätthålla våra affärsvillkor, och förbundit sig att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med HWIN ABs personuppgiftsregler och säkerhetsregler. Utöver dina personuppgifter samlar vi in information om vilka produkter du köper, ångrar eller reklamerar.


Personuppgifter lagrade via extern certifierad betalväxel


Om du har köpt en vara ska du betala online med din valda betalningsmetod (t.ex. Visa-kort, MasterCard o.s.v.) Första gången du betalar frågar vi dig om du önskar spara din betalningsmetod till nästa köp. Säger du aktivt 'ja tack' kommer information om den valda betalningsmetoden att lagras via en extern certifierad betalväxel. granath.com utnyttjar betalväxeln Stripe.Vi använder uteslutande godkända överförings- och lagringsprotokoll såsom kryptering för att förhindra att uppgifterna blir tillgängliga för obehöriga. Det innebär att känsliga uppgifter såsom kreditkortsinformation alltid konverteras till krypterade koder innan de skickas till oss via internet med en säker metod.


2.    Dina rättigheter


För att skapa öppenhet kring behandlingen av din information måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.


Rätten till tillgång


Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som HWIN AB har registrerat om dig. Till exempel vilken information vi har registrerat om dig, vilka syften registret tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och vilka mottagarna av informationen eventuellt kan vara, samt information om varifrån informationen härstammar.


Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Det gör du genom att använda vår kontaktformulär på hemsidan och skriva din önskan.


Rätten till rättelse


Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv rättade. Vill du genomföra ändringar beträffande t.ex. namn kan du kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna korrigeras. Det gör du genom att använda vår kontaktformulär på hemsidan och skriva din önskan.


Se kontaktinformation (se punkt 6).


Rätten till radering


I den utsträckning lagring och användning av dina uppgifter inte är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter eller skyldigheter enligt konsumentlagstiftningen, är vi skyldiga, om du så önskar, att radera alla eller vissa av dina personuppgifter.


Vissa uppgifter som vi har samlat in i samband med att du registrerade dig som kund hos oss har du själv möjlighet att radera genom att gå till www.lauritz.com och klicka på 'Min sida' – 'Basuppgifter' – 'Rätta basuppgifter'. Alternativt kan du kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna kommer att raderas. Se kontaktinformation (se punkt 6). Dina uppgifter kommer inte att kunna återskapas och din kundrelation avslutas.


Rätten till att begränsa behandlingen till lagring


Du har i vissa fall rätt att kräva att dina personuppgifter uteslutande lagras och inte används, t.ex. om du anser att dina uppgifter inte är korrekta. I detta fall blir ditt kundnummer låst, men inte raderat. Detta gör du genom att kontakta Lauritz.coms Customer Support på e-post: support@lauritz.com.


Rätten till dataportabilitet


Du har rätt att få dina personuppgifter levererade i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan få dessa uppgifter i ett format som kan överföras till andra aktörer.


Rätt att göra invändningar


Du har alltid rätt till att av särskilda skäl göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.  Rätten till invändning innebär att du alltid har rätt att invända mot en i övrigt laglig behandling av dina personuppgifter om det finns särskilda skäl till varför du inte önskar att din information ska behandlas.   HWIN AB avgör om invändningen är berättigad, även om vår behandling av uppgifterna annars är legitim.


Rätten till klagomål


Du har rätt att rikta klagomål hos Datainspektionen, Box 8114104 20 Stockholm, Besöksadress Drottninggatan 29, plan 5, www.datainspektionen.se kring vår behandling av dina personuppgifter.


3.    Automatisk radering av personuppgifter


Enligt personuppgiftslagen är vi skyldiga att radera uppgifter som vi inte har någon avsikt att lagra. Det betyder att vi kontinuerligt raderar uppgifter från våra databaser utifrån följande kriterier:


Om du har skapat ett kundnummer, men inte aktiverat det via den skickade aktiveringslänken kommer vi efter 7 dagar automatiskt att radera de uppgifter som vi har registrerat om dig.

Om du inte använder vår webbplats eller mobilwebbplats (köper) under 18 månader, tar vi automatiskt bort de uppgifter vi har registrerat om dig. För att uppfylla alla lagkrav, inklusive krav i redovisningslagstiftningen och konsumentlagstiftning kan det dock krävas lagring av vissa personuppgifter under en längre tid.


Uppgifter som vi har inhämtat i samband med att du har givit ditt samtycke till att vi får skicka marknadsföring via e-post, sms och post, raderas emellertid endast om du återkallar ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtyckte genom att följa ovan beskrivna procedur.


Om du aktivt avregistrerar dig som kund (önskar att avbryta din kundrelation) kommer dina uppgifter omedelbart att raderas. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisningslagstiftningen och konsumentlagstiftningen, kan det dock krävas att vi lagrar vissa personuppgifter under en längre period.


4.    Säkerhet


Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras, försämras, kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas. Alla personuppgifter lagras på en säker databas hos One.com och behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter är uteslutande tillgängliga för HWIN ABs auktoriserade medarbetare (endast de medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst till dessa) samt i en begränsad omfattning för våra transportsamarbetspartner. One.com har utarbetat administrativa regler för att säkerställa att medarbetares åtkomst till personuppgifter på One.coms server är begränsad till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla medarbetarnas respektive funktion. Servern med dina personuppgifter är skyddad mot icke auktoriserad fysisk och elektronisk åtkomst. Skyddet omfattar en elektronisk brandvägg och andra säkerhetssystem, inklusive virusskanning, installation av säkerhetssystem, sårbarhetstestning, backup och ominstallation, personalutbildning, säkerhetskontroll och andra åtgärder för att kontinuerligt förbättra datasäkerheten.


5.    Ändringar i personuppgiftspolicyn


Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi genomför ändringar i personuppgiftspolicyn informeras du om detta vid din nästa inloggning på webbplatsen. Om du inte godkänner den ändrade policyn kan du inte fortsätta använda webbplatsen och dina personuppgifter kan raderas. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisnings- och konsumentlagstiftningen kan emellertid vissa personuppgifter behöva lagras under en längre period.   


6.    Kontakt


HWIN AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som inhämtas via webbplatsen. Om du efter genomläsning har frågor eller synpunkter på HWIN ABs personuppgiftspolicy kan du kontakta oss på nedanstående kontaktinformation.


HWIN AB

Drottninggatan 38

25221 Helsingborg

Sverige


Telefon: (+45) 31 31 08 60

E-post: hwin@granath.com


Versioner

Detta är version 1 av HWIN ABs personuppgiftspolicy från 2018-05-01

GRANATH

Drottninggatan 38

25221 Helsingborg

+45 31640860

SENASTE NYHETERNA


Vi har uppdaterat GDPR
BETALNINGSMETODER


Vi använder följande betalkort och PayPal

© Copyright. All Rights Reserved.