Webshop

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras, försämras, kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas. Alla personuppgifter lagras på en säker databas hos One.com och behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter är uteslutande tillgängliga för HWIN ABs auktoriserade medarbetare (endast de medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst till dessa) samt i en begränsad omfattning för våra transportsamarbetspartner. One.com har utarbetat administrativa regler för att säkerställa att medarbetares åtkomst till personuppgifter på One.coms server är begränsad till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla medarbetarnas respektive funktion. Servern med dina personuppgifter är skyddad mot icke auktoriserad fysisk och elektronisk åtkomst. Skyddet omfattar en elektronisk brandvägg och andra säkerhetssystem, inklusive virusskanning, installation av säkerhetssystem, sårbarhetstestning, backup och ominstallation, personalutbildning, säkerhetskontroll och andra åtgärder för att kontinuerligt förbättra datasäkerheten.